Cloud Firestore; verileri kolayca saklamak, sorgulamak amacıyla geliştirilen, Google’ın döküman tabanlı NoSQL veritabanıdır. Yani hiçbir SQL sorgusu yazmadan gerekli tabloları oluşturup document formatı ile kontrol etmemizi sağlamaktadır. Veriler document adı verilen yapılarda saklanır ve document topluluğuna ise collection adı verilir.

Öne Çıkan Özellikleri

  • Gerçek zamanlı okuma-yazma özelliği sayesinde verilerde herhangi değişiklik olması durumunda…
The rights of this image are for RayWenderLich
The rights of this image are for RayWenderLich

What is Room Persistence Library?

Room Persistence Library is an easy manage database layer over SQLite, provides to store the data on the local machine and to use these stored data without an internet connection. Also, the Room is built to work with LiveData and RxJava for data observation.

Implementation of the Room

To use room database into our…

Timur Pehlivan

Android Developer | linkedin.com/in/timurpehlivan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store